Smarta nät.

 
Nätstations Alliansen har tillsammans med partners-bolag kompetens och resurser att bygga framtidens Smarta Elnät. Det kan vara frågan om att successivt vid reinvesteringar välja utrustning som möjliggör nät som i framtiden blir ”självläkande” och automatiserade. Det kan också gälla helt kompletta installationer. Intressant är att även om du inte direkt kan dra full nytta av dina delinvesteringar så ger de ändå normalt stora fördelar från dag ett. Ta kontakt med oss så är vi beredda att hjälpa till med den erfarenhet vi har. Då drar vi också nytta av att ett systerbolag till oss har förvärvat omfattande internationell erfarenhet inom området.
 
Följande exempel omfattar en komplett ”självläkande slinga ” hos Härryda Energi. 

Härryda Energi bygger Smart Nät i Hindås.

Här jobbar våra nya Smarta Nät för fullt
Här jobbar våra nya Smarta Nät för fullt

                       
Härryda Energi har sedan början av 2003 haft program för ombyggnad av elnätet för att göra det mer robust mot väderstörningar. Efter stormarna Gudrun och Per intensifierades ombyggnaderna.

Kraven ökar.

Samhällets, kundernas och myndigheternas krav på säkra elleveranser har ökat markant det senaste decenniet, vilket givetvis ökar behovet av ombyggnad ytterligare. Härryda Energi tar nu ett helhetsgrepp för de återstående delarna av luftledningsnätet som är tänkt att byggas om till isolerat nät (främst jordkabel).

Nya smarta nät.

Genom att vi tar ett helhetsgrepp skapas också möjligheten att föra in ny teknik för styrning och övervakning av distributionsnätet. Ett lämpligt avgränsat område har därför identifierats där ett utvecklingsprojekt kommer att genomföras under 2014 i södra Hindås. Tanken med detta pilotprojekt är att skapa erfarenhet från byggnation och drift av ett självläkande nät.

Härryda Energi bygger om nät i tre delområden i Hindås under 2014. I ett av dessa införs den nya tekniken ”självläkande nät”
Härryda Energi bygger om nät i tre delområden i Hindås under 2014. I ett av dessa införs den nya tekniken ”självläkande nät”

Det självläkande nätet innehåller ny styrutrustning som är lokalt placerad, fiberkommunikation och snabba elbrytare med hög kapacitet. När ett fel inträffar i kabelnätet kommer styrutrustningen att detektera detta och automatiskt göra en driftomläggning så att kunderna återfår strömmen ”blixtsnabbt”.

Härryda Energi bedriver utvecklingsprojektet i samverkan med HM Power som är leverantör av ställverk, Nätstationsalliansen, och Protrol som är leverantör av feldetekteringsutrustning.

Viktig komponent 1:                                               Viktig komponent 2:
Högspänningsställverk (10 kV)                          Felindikator som detekterar med fulleffektbrytare , enfasfel och kortslutning