Om framtidens elnät: Kortslutningseffekten eller kraftflöde vill primärt fortfarande genereras från ovansidan, men samtidigt vill en stadig ökande del uppstå genom mikroproducenter från nedsidan. Kraftflöde kommer från flera riktningar som gör nätet ytterligare komplext. För att skapa en god förståelse av det aktuella läget uppstår ett ökat behov för mätinsamling och kommunikation på allt lägre nivå. En stadigt större andel av elproduktion drivs av okontrollerbara naturkällor. Belastning med anknytning till laddningen av elbilar är ökande och träffar koncentrerade områden. Produktion och belastning leder utvecklingen av nätet i en mer oförutsägbar och komplex riktning. Ett tänkbart scenario är olika kopplingslägen syftat till att maximera utbyte mellan aktuell produktion och belastning. Därmed går vi från det statiska, till ett mer dynamiskt nät som kräver olika kopplingslägen i nätet. För att snabbt kunna göra kostnadseffektiva ändringar mellan olika kopplingslägen i distributionsnätet införs i ökande utsträckning automatisering och fjärrstyrning. En automatisering av kopplingsapparater, med en ökad andel feldetektorer och effektbrytare primärt i centrala områden vill också bidra till att öka tillgängligheten.

Enkätundersökning – Respons från 19 olika elnätsföretag

Enkätundersökning – Respons från 19 olika elnätsföretag

Val av kopplingsapparat inom nätstationen påverkar möjligheten att förbättra SAIDI / SAIFI. Lastfrånskiljaren kan bryta en lastström, men en effektbrytare har högre prestanda och kan bryta en kortslutningsström. Vid ett fel med kortslutningsström måste ett nät utrustat med lastfrånskiljare i nätstationer göra hela slingan (Nätstation A, B och C) spänningslös (Figur 1). Den medförande
konsekvensen blir en ökning av SAIDI / SAIFI. Med effektbrytare och reläskydd eller enklare feldetektorer i nätstationer kan kortsluttningsströmmen brytas närmare felkällan så att färre kunder drabbats. Feldetektorer eller reläskydd programmeras så att nätstationen längst ut från transformatorstationen (Nätstation C) har den snabbaste utlösningstiden. En stegvis ökning av utlösningstid mellan nätstationer fram till transformatorstationen skapar selektivitet i nätet. I ett tänkt scenario med ett fel mellan Nätstation B och C (Figur 2) kommer den utgående effektbrytaren i Nätstation B slås ifrån och göra Nätstation C spänningslös. 
Konsekvensen blir en reducerad ökning av SAIDI / SAIFI på 1/3, jämfört med en nätstation som är utrustat med lastfrånskiljare.

FIgur 1 - Lastfrånskiljare

Figur 2 - Effektbrytare