Försäljning
Nätstations Alliansen är en oberoende leverantör av mellanspänningsställverk i spänningsomårdet 12-36 kV:


NA12 är vårt egentillverkade mellanspänningsställ-verk. Enfasisolerat, typ NA12 för 12 kV, 630A och 20 kA. Ställverket kräver ingen tryckavlastning och har lastfrånskiljare av ABBs driftsäkra konstruktion NAL/NALF i kombination med trepolig mekaniskt förreglad jordningskopplare.


Smart Ring är ett modernt kompaktställverk i 12kV utförande från vårt systerföretag HM Power AB.
Ställverket är enfasisolerat och försett med full-effektbrytare i samtliga fack och är därmed för-berett för framtidens dynamiska nät. 

Nätstations Alliansen kan också leverera Xiria ställverk 12 /24 kV och Magnefix ställverk från Eaton Electric, samt Safe Ring varianter från 12 kV till 36 kV från ABB. Nätstations Alliansen kan även till-handahålla andra fabrikat om så efterfrågas. 

Nätstations Alliansen levererar både olje- och torr-isolerade transformatorer i samarbete med bl.a. Hitachi och Elnord. 

I samarbete med bl.a. Protrol levererar Nätstations Alliansen feldetektorer med och utan kommunika-tion för att du som kund ska kunna optimera din anläggning.

Nätstations Alliansen är leverantör av lågspännings-ställverk för de flesta typer av  distributionsanlägg-ningar och industrier.

Ombyggnation

Många stationer, både inhyse- och traditionella, börjar gå ur tiden eller uppfyller inte längre ställda krav och önskad funktionalitet. Nätstations Alliansen erbjuder kostnadseffektiva ombyggna-tioner som lyfter stationen från dåtidens statiskta nät till morgondagens dynamiska nät. Vår stora erfarenhet och frihet att välja komponenter gör att vi kan åstadkomma intressanta lösningar. Vid ombyggnation i befintlig byggnad kan Nätstations Alliansen tillhandahålla en komplett lösning med 12-36 kV ställverk, lågspänningställverk, trans-formator samt kablage, montage och annan  efter-frågad utrustning.

Kundanpassade lösningar

Nätstations Alliansen erbjuder kundanpassade lös-ningar som exempelvis används vid industrier och vid de tillfällen då standardiserade stationer inte lämpar sig för ändamålet. Nätstations Alliansen kan tillhandahålla en unik lösning där stationen utfor-mas efter kundens krav och önskemål. Beroende på stationens storlek, vikt och utrustningen kan sta-tionen levereras i flera delar och monteras på plats i form av ett platsbygge.

Sektioneringsstation

Stationen kan placeras ute för sektionering av en radialmatning, till exempel: För att reducera om-fånget av drabbade kunder vid fel på elnätet eller vid en planerad frånkoppling av en specifik del i nätet (T-off station). Stationen innehåller ett 12kV Smart Ring ställverk med effektbrytare och motor-don samt en frånskiljare/jordningskopplare.
Stationen innehåller överströms- och riktat jordfels
skydd, ett mindre 24VDC batteri, en likriktare och utgångar till signalsystem. Matning till likriktare sker antingen med extern 230 VAC matning eller från spänningstransformator om så önskas.