Övriga Produkter

Försäljning

Nätstations Alliansen är helt oberoende i förhållan-de till leverantörerna av elutrustning varför vi kan erbjuda det, vad vi anser kan vara det mest opti-mala för projekten. Nedan finns ett urval av de produkter som vi kan erbjuda i våra nyckelfärdiga nätstationer.

NA12
Nätstations Alliansens egentillverkade mellan-spänningsställverk NA12 finns för 12kV, 630A, 20kA. Ställverket är enfasisolerat och kräver därmed ingen tryckavlastning. NA12 har apparater av ABBs driftsäkra konstruktion NAL/NALF i kombination med trepolig mekaniskt förreglad jordnings-kopplare.

EATON, ABB m.fl.

Vi kan även leverera XIRIA ställverk 12kV och 24kV från EATON samt SafeRing- och SafePlus varianter i 12kV, 24kV och 36kV utförande från ABB. Vi kan på förfrågan även tillhandahålla andra fabrikat. 

HM Power AB
Smart Ring är ett modernt kompaktställverk (RMU) i 12kV utförande från vårt systerföretag HM Power. Ställverket är enfasisolerat och modulärt samt fritt från SF6-gas. Samtliga fack är bestyckade med fulleffektbrytare 630A och är därmed förberett för framtidens dynamiska nät.

Feldetektering och kommunikation
I samarbete med bl.a. Protrol, Netcontrol och Techinova levererar Nätstations Alliansen feldetek-torer med och utan kommunikation för att du som kund ska kunna optimera din anläggning.

Lågspänningsställverk
Nätstations Alliansen är leverantör av lågspännings-ställverk för de flesta typer av  distributionsanlägg-ningar och industri.

Transformatorer

Nätstations Alliansen AB levererar transformatorer i oljeisolerat- och torrisolerat utförande i samarbete med bl.a. Hitachi och Elnord (SEA). 

Ombyggnation
Många nätstationer, både inhyse- och traditionella, börjar gå ur tiden eller uppfyller inte längre ställda krav och önskad funktionalitet. Nätstations Allian-sen erbjuder kostnadseffektiva ombyggnationer som lyfter stationen från dåtidens statiskta nät till morgondagens dynamiska nät. Vår stora erfarenhet och frihet att välja komponenter gör att vi kan åstadkomma intressanta lösningar. Vid ombygg-nation i befintlig byggnad kan Nätstations Alliansen tillhandahålla en komplett lösning med 12-36 kV ställverk, lågspänningställverk, transformator samt kablage, montage och annan  efterfrågad utrust-ning.

Kundanpassade lösningar

Nätstations Alliansen erbjuder kundanpassade lös-ningar som exempelvis används vid industrier och vid de tillfällen då standardiserade stationer inte lämpar sig för ändamålet. Nätstations Alliansen kan tillhandahålla en unik lösning där stationen utfor-mas efter kundens krav och önskemål. Beroende på stationens storlek, vikt och utrustningen kan sta-tionen levereras i flera delar och monteras på plats i form av ett platsbygge.

Sektioneringsstation

Stationen kan placeras ute för sektionering av en radialmatning, till exempel: För att reducera om-fånget av drabbade kunder vid fel på elnätet eller vid en planerad frånkoppling av en specifik del i nätet (T-off station). Stationen innehåller ett 12kV Smart Ring ställverk med effektbrytare och motor-don samt en frånskiljare/jordningskopplare.
Stationen innehåller överströms- och riktat jordfels
skydd, ett mindre 24VDC batteri, en likriktare och utgångar till signalsystem. Matning till likriktare sker antingen med extern 230 VAC matning eller från spänningstransformator om så önskas.